Privacyverklaring 2019-01-05T16:53:27+02:00

Privacyverklaring StoryNell

StoryNell vindt privacy belangrijk en verwerkt daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens StoryNell verwerkt van u als natuurlijke persoon, waarom StoryNell dit doet en wat uw rechten in dit verband zijn.

U bent geenszins verplicht om uw persoonsgegevens aan StoryNell te verstrekken. StoryNell zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van StoryNell verlangd kan worden, kan uw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.

Wie is StoryNell?

StoryNell is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

StoryNell

Ieplaan 59

2282 CW

Rijswijk (geen bezoekadres)

KvK 69841306

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met StoryNell opnemen:

E-mail: info@storynell.nl

Telefoon: 070-2211742

De gegevens die StoryNell verzamelt

 StoryNell kan de volgende gegevens van u verzamelen:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres (zakelijk en privé)
 • Telefoonnummer (zakelijk en privé)
 • Functietitel
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, bedrijfsadres, postadres, kvk-nummer, zakelijke facturatie- en betalingsgegevens, BTW-nummer)
 • Skypenaam
 • Social media account-namen
 • Persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met StoryNell

Bij een bezoek aan de website, worden mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Ip-adres
 • Voor de website worden cookies en pixels gebruikt, bijvoorbeeld om het surfgedrag te analyseren. In sommige gevallen wordt het gebruik van cookies en pixels beschouwd als de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover is te vinden in de cookieverklaring.

Op de website van StoryNell vind je de social media-button van LinkedIn en Instagram. Het privacyreglement van LinkedIn en Instagram is op deze link van toepassing. U kunt hier lezen hoe deze platformen omgaan met uw privacy:

De verzameling van uw gegevens

 StoryNell verzamelt uw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgt StoryNell deze gegevens direct van uzelf, bijvoorbeeld omdat u het online contactformulier heeft ingevuld, telefonisch contact heeft gezocht of een visitekaartje heeft overhandigd op een evenement. Daarnaast kan StoryNell gegevens verzamelen die niet rechtstreeks door uzelf zijn verstrekt. Zo kan StoryNell gegevens uit openbare bronnen verzamelen die algemeen bekend zijn of bijvoorbeeld afkomstig zijn van LinkedIn-profielen of uw bedrijfswebsite, indien StoryNell hiervoor een rechtvaardigingsgrond heeft.

Waarom StoryNell uw gegevens verzamelt

StoryNell verzamelt uw gegevens omdat de dienstverlening anders niet verstrekt kan worden. Zo zijn gegevens van contactpersonen nodig om zakelijke relaties te onderhouden, een overeenkomst van opdracht te kunnen sluiten of u te kunnen benaderen met een nieuw voorstel, een aanbieding, interessante (vakinhoudelijke) informatie, of om wensen op te sturen bij speciale gebeurtenissen, vakanties of feestdagen. StoryNell biedt geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Uw gegevens worden verzameld met het oogmerk u deze nieuwsbrief te kunnen sturen. De door StoryNell verzamelde persoonsgegevens worden administratief verwerkt.

U kunt hier lezen hoe Mailchimp, het e-mailprogramma dat StoryNell gebruikt of voornemens is te gaan gebruiken, omgaat met uw gegevens:

Op welke gronden verwerkt StoryNell uw gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd dient te zijn op een rechtvaardigingsgrond. StoryNell verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde weer intrekken.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u gebruik wenst te maken van dienstverlening door StoryNell, zijn uw persoonsgegevens nodig voor het voeren van oriënterende gesprekken, het opstellen van een offerte, het aangaan van een overeenkomst en het onderhouden hiervan.
 • Een gerechtvaardigd belang. StoryNell kan een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden, om te kunnen reageren op vragen of opmerkingen die zijn binnengekomen via het contactformulier, per e-mail, platformen van derde partijen waar StoryNell een profiel heeft, of via offline kanalen, of ten behoeve van administratieve doeleinden. Hierbij weegt StoryNell altijd het eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting.

Duur gegevensopslag

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals omschreven onder punt 4 te verwezenlijken. Hierna worden de gegevens gewist. Uiteraard kan StoryNell persoonsgegevens langer bewaren op grond van een wettelijke verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. In ieder geval hanteert StoryNell de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het verlenen van onze diensten;
 • Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden er gegevens verzameld. Deze gegevens worden vernietigd zodra u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink;
 • Voor het sturen van offertes, aanbiedingen, het aangaan en onderhouden van overeenkomsten en het verzenden van facturen worden gegevens verzameld. Deze gegevens worden in elk geval voor de duur van de overeenkomst bewaard, met inachtneming van eventuele verjaringstermijnen. StoryNell is wettelijk verplicht om offertes en facturen 7 jaar te bewaren.

Doorgifte gegevens aan derden

StoryNell verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. StoryNell maakt onder meer gebruik van de volgende diensten van derden:

 1. a) Hosting van de website
 2. b) Digitale telefoondiensten
 3. c) Boekhouder voor onze financiële administratie
 4. d) Mailservers
 5. e) Analytische diensten

Met (sub)verwerkers sluit StoryNell een (verwerkers)overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel c.q. de beoogde overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. Waar mogelijk maakt StoryNell gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. StoryNell ziet erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Beveiliging

StoryNell neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. StoryNell kan echter niet garanderen dat de manier waarop u online uw gegevens verstrekt veilig is; dit vanwege de specifieke kenmerken van het internet. Het online verstrekken van uw gegevens, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, is daarom uw eigen risico.

StoryNell heeft in het bovengenoemde kader de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangscontroles
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Indien uw persoonsgegevens worden gedeeld met een verwerker, worden deze bestanden altijd versleuteld met een wachtwoord
 • Anti-virus programma’s en regelmatige software updates
 • SSL-encryptie

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal belangrijke rechten die u kunt uitoefenen. In sommige gevallen kan StoryNell u vragen om aanvullende informatie, zoals uw ID-kaart of paspoort, te verschaffen indien er wordt getwijfeld aan de identiteit van de persoon die het verzoek heeft ingediend.

StoryNell zal onverwijld op uw verzoek reageren, en in ieder geval binnen een maand nadat uw verzoek is ontvangen. Indien nodig kan StoryNell deze termijn met twee maanden verlengen, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal ingediende verzoeken.

Dit zijn uw rechten:

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft u meer controle over uw eigen persoonsgegevens. U heeft namelijk het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van StoryNell te verkrijgen.
 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een kopie van de persoonsgegevens die StoryNell van u verwerkt, opvragen.
 • Het recht op rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens. U kunt StoryNell verzoeken om uw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt StoryNell verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat u hiertegen bezwaar heeft. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal StoryNell uw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
 • Het recht uw toestemming in te trekken. U heeft het recht uw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@storynell.nl of telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

Klacht indienen

Natuurlijk helpt StoryNell u graag verder indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. U kunt daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen StoryNell met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring s voor het laatst gewijzigd op 18 november, 2018. StoryNell behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring op elk gewenst moment.